Hitte & droogte

Hitte

Hitte betekent voor iedereen wat anders. Voor de een betekent het genieten van de zon en voor de ander betekent het ellende en is de hitte het liefst zo snel mogelijk weer voorbij. De dikke Van Dale omschrijft hitte als sterke of overmatige warmte. Naast de normale term hitte, is het van belang om ook twee andere termen te kennen. Te beginnen bij hittestress. Hittestress is een “aandoening veroorzaakt door extreme hitte, die zich uit in diverse lichamelijke klachten, waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt kunnen.” Deze lichamelijke klachten kunnen zich licht uiten in bijvoorbeeld concentratieverlies, hoofdpijn en vermoeidheid. Maar het kan zich ook zwaar uiten door bijvoorbeeld een zeer hoge lichaamstemperatuur, misselijkheid en verlies van bewustzijn. Bepaalde bevolkingsgroepen, zoals ouderen of mensen met  onderliggende ziekten hebben sneller last van deze lichamelijke klachten. 

Dit is een van de aanleidingen om deze hitte-tool te ontwikkelen. Oplossingen voor iedereen, op ieder niveau, voor verschillende situaties. Een belangrijk ander fenomeen is het is het hitte eiland effect. Dit betekent dat de temperatuur in het stedelijk gebied hoger is dan het omliggende landelijke gebied. Dit heeft te maken met de materialen in de stad die veel warmte kunnen opnemen en de lagere windsnelheden. Door het hitte eiland effect wordt de hittestress in een stad groter. De verdamping in de stad is 10 tot 20 procent minder dan in landelijk gebied. Het hitte eiland effect is te verminderen door bouwkundige maatregelen en meer groen in de stad. Veel oplossingen hiervoor zijn te vinden op de website. 

Droogte 

Over de term droogte valt minder te twisten als hitte. Volgens het KNMI is er sprake van droogte als er gedurende langere tijd minder regen valt dan normaal in combinatie met grote verdamping. De droogte wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid regen die valt min de verdamping. Er ontstaat droogte wanneer er voor een langere tijd meer water verdampt dan bijkomt. Droogte neemt toe bij zonnig weer met wind, omdat dan veel vocht verdampt. De gevolgen van droogte zijn groots. Er ontstaat schade aan de natuur en daardoor neemt de biodiversiteit af. Er is minder drinkwater beschikbaar en het kost meer tijd en geld om de kwaliteit ervan op niveau te houden. Industrieën hebben minder koelwater, waardoor de productie vertraging kan oplopen. Landbouwbedrijven hebben minder of een slechtere oogst opbrengst. Gewassen worden hierdoor duurder en het landbouwbedrijf loopt economische schade op. Maatregelen tegen verdroging zijn bijvoorbeeld het opslaan van water tijdens natte periodes. En deze gebruiken voor irrigatie tijdens periodes van droogte . Het verminderen van verhard oppervlak is ook een eenvoudige oplossing. Veel van de oplossingen op de website werken naast het bestrijden van hitte ook goed tegen het bestrijden van droogte. 

Maar droogte heeft op bepaalde gebieden grotere gevolgen dan op andere. In Noord-Brabant is droogte een groot probleem voor de drinkwatervoorziening. In deze provincie wordt het drinkwater veelal door het oppompen van grondwater gewonnen. Door droogte en de onttrekking van grondwater kunnen er grote gevolgen zijn voor mens en dier. 

Een ander probleem is schade aan woningen door verzakking. Bij woningen op ondiepe funderingen of houten funderingen ontstaan problemen bij droogte zoals verzakking en scheurvorming.

Droogte en hitte zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. De tool heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het tegengaan van deze problemen. 

Hierbij moet aangetekend worden dat het een gezamenlijk probleem en dus uitdaging vormt van zowel bedrijven, particulieren en overheidsinstanties(provincies, gemeenten en waterschappen.)

v2

20221107